Etapy Badania Wydajności
Badanie wydajności oprogramowania

to ściśle usystematyzowany proces składający się z poszczególnych etapów

Wykonaliśmy wiele projektów badania wydajności systemów informatycznych, pozwoliło nam to wypracować własny model realizacji testów wydajnościowych. Model ten opiera się o proces, w którym wyróżnić można 4 główne etapy:

Podział na etapy pozwala na łatwiejszą kontrolę przebiegu projektu. Łatwiejsze jest również planowanie, wycena i harmonogramowanie w podziale na etapy. Każdy z etapów dostarcza charakterystyczne produkty projektu:

Wynikiem analizy wymagań wydajnościowych jest stworzenie Profilu Ruchu i dokumentu Strategia Testów Wydajnościowych, które szczegółowo opisują plan badania wydajności systemu. Dopiero po akceptacji tych dokumentów przez Klienta, możliwe jest rozpoczęcie etapu implementacji testów.

Tworzenie automatów wiąże się z nagraniem i/lub napisaniem skryptów automatycznych, ich parametryzacją, stworzeniem punktów kontrolnych, weryfikacją poprawności działania poszczególnych scenariuszy testowych. Budowany jest monitoring środowiska. Produktem etapu implementacji testów jest pełny i poprawnie działający zestaw Skryptów Automatycznych, które są podstawą realizacji pomiarów.

W trakcie wykonywania pomiarów zbierane są wyniki każdego z uruchomień testów, gromadzone są statystyki i logi maszyn, na bieżąco powstają Raporty z uruchomień, które zawierają skorelowane wyniki. Często na tym etapie diagnozowane są wąskie gardła, następnie następuje faza Tuningu środowiska/systemu, poszczególne zestawy testów muszą zostać powtórzone aby potwierdzić naprawę problemu.

Po wykonaniu wszystkich planowanych zestawów testów następuje szczegółowa analiza zebranych wyników, powstaje Raport z testów wydajnościowych. Raport zawiera całościową ocenę wydajności systemu, przedstawia zestawienie wymagań z rzeczywistymi wynikami pomiarów. Wskazuje elementy systemu, których wydajność może zostać poprawiona. Zawiera szczegółowy opis rekomendowanych działań mających na celu poprawę wydajności.